Правила и Условия

Правила и Условия

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

3. ЦЕНИ

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

6. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА

7. ИЗПОЛЗВАНА ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

  1.Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина / http://hubavi-nesta.com  /. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "Продължeние", потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
  2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на / http://hubavi-nesta.com /, съхранение на  IP адреса на потребителя / клиента, както и всяка друга информация.
  3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на / http://hubavi-nesta.com / не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

  4. При създаване на поръчка Потребителя / клиента се задължава да се запознае с Информация за доставка. След поставена отметка се счита, че е запознат и е съгласен с тях.. В случай, че Потребителя заяви, че не е съгласен, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

  5. След кликане на бутона "Поръчка", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в "Кошница"-та. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен

  6. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя / клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
  7. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

 

II. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 

 8ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, само ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

 

III. ЦЕНИ


  9Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране до указан от потребителя / клиента адрес. Предаване на поръчка в посочен обект на ТЪРГОВЕЦА е безплатен. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа. Цените на всеки артикул ще бъдат видими след регистриране на акаунт в уебсайт http://hubavi-nesta.com от потребителя / клиента.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА

 

  10.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефонен номер, адрес  и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 

  11. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет магазина / http://hubavi-nesta.com /.

  12. Потребителят / клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка, чрез писмо по електронна поща от опция "Контакти" или "История на поръчките".

.
  13. Потребителят / клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

  14. Потребителят / клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата / http://hubavi-nesta.com /.

  15. Всеки потребител / клиент, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:

•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от

  http://hubavi-nesta.com услуги;
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят / Клиентът е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез  http://hubavi-nesta.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
  16.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

  17. ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
  18. ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на http://hubavi-nesta.com.  
  19. ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез http://hubavi-nesta.com.
  20. ТЪРГОВЕЦА  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя / клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

  21. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

  22. ТЪРГОВЕЦА  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани. По време на регистрация на акаунт Потребителя / клиента се задължават да се запознаят с "Декларация за поверителност" предоставена от ТЪРГОВЕЦА. След поставена отметка се счита че потребителя се е запознал и е съгласен с декларацията. В случай, че Потребителя заяви, че не е съгласен, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.


  23. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на e-mail адрес от формата "Контакти". ТЪРГОВЕЦА  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

  24. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА  

 

  25. ТЪРГОВЕЦА  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

  26. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

VI. ИЗМЕНЕНИЯ

 

  27. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата се публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

VII. ТЕРМИНОЛОГИЯ


  28. Под “Потребител / клиент” се разбира всеки, който се е регистрирал в Интернет магазин "Хубави Неща" на своя компютър.

  29. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други опции свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

  30. Интернет магазина  "Хубави Неща" е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

  31. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

 

ХУБАВИ НЕЩА by Li Art